EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Prawdziwe oblicze solidarności

Odpowiedź Inicjatywy Pracowniczej z Amazon Fulfillment Poland na oświadczenie Solidarności

NSZZ Solidarność z Amazona w ostatnich dniach wydała oświadczenie (tutaj) w reakcji na spontaniczny protest pracowników w Sadach przeprowadzony w nocy z 24 na 25 czerwca. Według naszej wiedzy, celem protestu było przede wszystkim wyrażenie niezadowolenia z przymusowych nadgodzin w czasie strajków w Niemczech oraz okazanie solidarności ze strajkującymi pracownikami z zagranicy. Solidarność odnosi się również do tego, że kilka dni później Inicjatywa Pracownicza weszła w spór zbiorowy, domagając się podwyżek, dodatków stażowych, akcji pracowniczych, rocznych grafików i urealnienia czasu przerw (czytaj więcej). IP zapowiedziała też rokowania, mediacje i ewentualne pogotowie strajkowe.

Czytaj dalej...

Conflict at Amazon

Letter from the union section of Inicjatywa Pracownicza at Amazon in Poznan/Poland to all Ver.di shop stewards and all Amazon workers in Germany
on the solidarity actions with the Amazon strike in Germany and the opening of the collective labor dispute at Amazon in Poland

(June 29, 2015)

The conflict between the workforce and the employer at Amazon in Poznan has been smouldering for several months. Already some time ago the workers organized in the union Inicjatywa Pracownicza [IP – Workers Initiative] have called attention to various problems. Hundreds of workers have signed petitions against work on official holidays, rising norms, low wages, and recently against changes of shift times.

The final straw came on June 24 and 25, 2015, when the shifts were prolonged from ten to eleven hours while workers in German Amazon centers were on strike. The workers in Poznan knew about the strike in Germany because IP-members had distributed flyers presenting the demands of Ver.di, the union of the Amazon workers in Germany, and had pinned photos of strike rallies in Germany onto the IP’s black board. IP-representatives also wore strike-T-shirts with the slogan ”Pro Amazon mit Tarifvertrag“ [Pro Amazon with a collective agreement] they had received from Verdi-activists (a collective agreement is the main demand of the striking workers in Germany). Banners were hung up on road bridges in Sady [the suburb of Poznan were the Amazon warehouse is located] with the slogan: ”We support the strikes at Amazon in Germany!“
 
During the night shift from June 24 to 25, a part of the workforce in Poznan decided to spontaneously show its solidarity and express its discontent with the general working conditions and wages at Amazon in Poznan by working slowly during the eleventh working hour [that was added due to the strike in Germany]. Other workers refused to work during the strikes in Germany and shortly beforehand took a day off because they did not want to act as strike breakers.

We do not know all reasons and motivations of those who took part in the events during the night from June 24 to 25. However, we understand that the spontaneous reaction and the fact that workers took things into their own hands go back to Amazon’s worker hostile strategies and the fact that the employer has ignored all the demands workers from Poznan have made so far.

In the past few days since the protests, a series of disciplinary interviews has taken place, and, so far, at least five workers (mainly female workers from the Pick department) were suspended (but still get paid). Inicjatywa Pracownicza has made the following statement on that on June 25:

"Based on information the cross-company section of OZZ Inicjatywa Pracownicza got from workers regarding the suspensions of, at least, four workers we demand to get an explanation for the suspensions. According to what we know so far, the only reason for the actions taken by the employer is to put pressure on the workforce that spontaneously expressed its support for the strike at Amazon in Germany and the demands of the German colleagues. In our view, such repressive measures won’t calm down the sentiments among the workforce in Poznan but further stoke up the smoldering conflict. For that reason, we appeal to the management to take back the suspensions of the Amazon workers and to start negotiations with OZZ Inicjatywa Pracownicza on the improvement of labor conditions and wages.“

On June 28, another worker was suspended. Other workers have told us that during disciplinary interviews management representatives denied members of IP to take part although they have the right to do so. IP demands the immediate stop of these illegal actions that are directed against the interests of union members.

Meanwhile, under the impression of the protest and Amazon’s reaction more than thirty other workers have joined IP in the past few days.

During the memorial celebration on the workers’ uprising in Poznan in June 1956, members of IP at Amazon were standing among others in front of the gate of the Cegielski plant [formerly the biggest factory in the city and center of the uprising in 1956] when this statement was read: ”For Inicjatywa Pracownicza the workers’ social demands are at the center – now and then. We should remember that the Cegielski workers took to the streets against rising norms and lower wages. Now there is a conflict at Amazon, and the workers make the same demands.“

Inicjatywa Pracownicza declares its support for the current and upcoming strikes of our colleagues at Amazon Germany who are organized in the union Ver.di. We demand that Amazon in Poland takes back the suspensions and stops bullying the workforce. Otherwise we are forced to organize protest actions. We ask the workers in Poland and Germany to stay united. Our common aim is the struggle for dignity, better working conditions and better wages – across the borders!

Attachment – Opening of the labor dispute and list of demands to Amazon in Poland

According to section 1 and section 7 of the law on the settlement of collective labor disputes the Cross-Company Secttion of OZZ Inicjatywa Pracownicza at the AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o.o. demands the following from the employer:

1. Increase of the hourly wage to, at least, 16 zloty an hour (before tax).
Due to the yearly raised minimum wage [in Poland], the increasing labor work load and the rising norms the workers expect wage increases.

2. Introduction of wage supplements based on seniority.
Due to the large labor turnover in the company the experienced workers who have already been employed for a longer period should get wage supplements based on seniority.

3. Introduction of an employee share scheme.
The workers demand that shares, used by Amazon in many other countries as an incentive, are introduced in Poland as well.

4. Introduction of shift plans for a whole year.
The current monthly shift plans make it difficult to plan the time off work. The workers demand shift plans for a whole year, something the Amazon employees in Germany already have.

5. Introduction of a work break regulation according to the real break times.
Due to the long distance between the work places and the break rooms the break time has to be recorded correctly, for instance, at the gate and not at the break bell in the hall.

In case the demands listed will not be fulfilled, then, starting on July 4, 2015, the union is in the state of a labor dispute with the employer. After that negotiations will take place in the next few weeks. If the parties cannot reach an agreement, an external mediator will conduct a mediation process. Without any progress in the negotiations the union has the right to organize a two-hour warning strike. If there is no agreement at the end the workforce has the right to officially go on strike.
__________________________

Translated and slightly rearranged version; Polish version see
 http://www.ozzip.pl/teksty/informacje/pilne-akcje/item/1950-wybuch-konfliktu-spor-zbiorowy-i-represje-w-amazonie;

German version see: http://www.ozzip.pl/english-news/item/1952-der-konflikt-bei-amazon

Czytaj dalej...

Konflikt bei Amazon

Brief der Gewerkschaftssektion der Inicjatywa Pracownicza bei Amazon in Poznan/Polen vom 29. Juni 2015 an alle Ver.di-Vertrauensleute und alle Arbeiterinnen und Arbeiter bei Amazon Deutschland zu den Solidaritätsaktionen mit dem Amazon-Streik in Deutschland und zur Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen gegen Amazon in Polen.

Czytaj dalej...

Wybuch konfliktu w Amazonie

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o., działając na podstawie art. 1 i art. 7 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wystąpiła 26 czerwca do pracodawcy z następującymi żądaniami:

  1. Podwyżka godzinowej stawki podstawowej do co najmniej 16 zł brutto. W związku z corocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem obowiązków oraz rosnącymi normami pracownicy oczekują podwyżek.

  2. Wprowadzenie dodatków stażowych. W związku z dużą rotacją w firmie doświadczeni pracownicy z dłuższą historią zatrudnienia powinni otrzymywać dodatki stażowe.

  3. Wprowadzenie akcji pracowniczych. Pracownicy chcą wprowadzenia akcji jako narzędzia motywacji również w Polsce, jako że Amazon oferuje je w wielu krajach za granicą.

  4. Wprowadzenie rocznych grafików pracy. Aktualne miesięczne grafiki pracy utrudniają planowanie czasu wolnego, pracownicy chcą otrzymywać roczne grafiki podobnie jak pracownicy zatrudnieni przez Amazon w Niemczech.

  5. Wprowadzenie regulaminu w sprawie przerw urealniającej ich czas trwania. W związku z dużą odległością od stanowisk do pomieszczeń socjalnych czas musi być prawidłowo rejestrowany np. od bramki a nie od dzwonka na przerwę w hali.

Jeśli Amazon nie spełni tych żądań, od 4 lipca związek znajdzie się w sporze zbiorowym w pracodawcą.

Należy podkreślić, że konflikt między załogą a pracodawcą narastał od kilku miesięcy. Już wcześniej pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym OZZ Inicjatywa Pracownicza sygnalizowali liczne problemy. Setki osób podpisywały się pod petycjami przeciwko pracy w dni świąteczne, przeciwko rosnącym normom oraz zbyt niskim wynagrodzeniom, a w ostatnim czasie przeciwko zmianom godzin pracy.

Czarę goryczy przelało ogłoszenie, że w dniach 24 i 25 czerwca pracownicy mają pracować po 11 godzin (zamiast zwyczajowej 10-godzinnej zmiany), w tym samym czasie, gdy od kilku dni strajkowały załogi w niemieckich centrach Amazon. Pracownicy wiedzieli o strajku – związkowcy dystrybuowali ulotki na terenie zakładu na jego temat, przedstawiając żądania niemieckiego związku zawodowego Ver.di, zrzeszającego pracowników Amazona. Na tablicy związkowej zawisły zdjęcia z manifestacji w Niemczech. Reprezentanci związku nosili strajkowe koszulki, które otrzymali od Ver.di z hasłem „Pro-Amazon z układem zbiorowym pracy” (układ zbiorowy pracy jest głównym żądaniem strajkujących). Na wiaduktach w Sadach wywieszono transparenty z hasłem: „Popieramy strajki w Amazonie w Niemczech”.

Część załogi na zmianie nocnej z dnia 24 na 25 czerwca – w jedenastej godzinie pracy – postanowiła spontanicznie wyrazić solidarność oraz okazać swoje niezadowolenie z ogólnych warunków pracy i płacy w Amazon POZ1 poprzez spowolnienie pracy. Inni odmówili pracy po jedenaście godzin w czasie strajku w Niemczech biorąc urlopy na żądanie – twierdząc, że nie chcą być łamistrajkami. Choć nie znamy motywacji każdego z pracowników biorących udział w wydarzeniach w nocy z 24 i 25 czerwca, naszym zdaniem przyczyną spontanicznej reakcji i wzięcia sprawy w swoje ręce była stosowana przez Amazon antypracownicza polityka i ignorowanie przez pracodawcę dotychczasowych form reprezentacji pracowniczej.

Reakcją pracodawcy się represje. W kolejnych dniach przeprowadzono szereg rozmów dyscyplinujących, zawieszając (z prawem do wynagrodzenia) do tej pory co najmniej 5 pracowników (głównie kobiet z działu pick). OZZ Inicjatywa Pracownicza wydała w dn. 25 czerwca następujące stanowisko: „W związku z informacjami, jakie dotarły od pracowników do Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza dotyczące zawieszenia w obowiązkach co najmniej 4 pracowników, domagamy się wyjaśniań, jakie były tego powody. Według naszego obecnego rozeznania jedyną przyczyną takiego postępowania pracodawcy jest próbą wywarcia nacisku na załogę, która spontanicznie wyrażała swoje poparcie dla strajku w niemieckim Amazon i żądań naszych niemiecki koleżanek i kolegów. Uważamy, że restrykcje nie uspokoją nastrojów wśród poznańskiej załogi Amazon, a jedynie zaognią tlący się konflikt. Dlatego apelujemy do zarządu o odwieszenie pracowników i pracownice Amazon i podjęcie z OZZ Inicjatywa Pracownicza rozmów dotyczących poprawy warunków pracy i płacy”.

W dn. 28 czerwca kolejna osoba została zawieszona. Z rozmówi z innymi pracownikami wynika, że odmawiano obecności upoważnionych członków związku zawodowego podczas kolejnych rozmów dyscyplinującej z przedstawicielami kadr. Związek zażądał natychmiastowego zaprzestania tych działań jako niezgodnych z prawem i godzących w interesy członków i członkiń związku.

Podczas obchodów Poznańskiego Czerwca 56' członkowie Inicjatywy Pracowniczej z Amazona brali udział w wiecu przed bramą zakładów Cegielskiego. Przemawiano: „Dla Inicjatywy Pracowniczej jest to przede wszystkim podkreślenie kwestii dotyczących żądań socjalnych pracowników – kiedyś i dziś. Trzeba o tym pamiętać, że pracownicy z Cegielskiego wyszli na ulicę z powodu wyższych norm i niskich płac. Teraz trwa zamieszanie w Amazonie. Oni dziś domagają się tych samych rzeczy”.

W związku ze zbliżającym się sporem zbiorowym w Amazonie w najbliższych tygodniach odbędą się negocjacje, w wypadku rozbieżnych stanowisk mediacje z udziałem zewnętrznego mediatora. Brak postępu w rozmowach upoważni związek zawodowy do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, a nieosiągnięcie ostatecznego porozumienia upoważni załogę do podjęcie oficjalnej akcji strajkowej.

OZZ Inicjatywa Pracownicza wyraża swoje poparcie dla trwających i przyszłych strajków podejmowanych przez nasze koleżanki i kolegów z niemieckiego Amazona zrzeszonych w związku Ver.di. Domagamy się odwieszenia pracowników i zaprzestania dalszych działań mających na celu zastraszenie załogi. W innym przypadku zostaniemy zmuszeni do podjęcia akcji protestacyjnych. Apelujemy do polskich i niemieckich pracowników i pracownic o jedność. Naszym wspólnym celem jest walka o godność, o lepsze warunki pracy i lepszą płacę – ponad granicami.

Czytaj dalej...

W Amazonie: strajk w Niemczech, niezadowolenie w Poznaniu

Od poniedziałku strajkują centra Amazon w Niemczech: w Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne, Graben i Lipsku. Pracownicy domagają się przyjęcia układu zbiorowego pracy (przez to wzrostu stawki podstawowej) i poprawy warunków pracy: stałych umów, uregulowania kwestii przerw, zmiejszenia presji na wydajność, większego szacunku.

Z tej okazji w środę 24 czerwca zorganizowana została demosntrację przed najstarszym centrum Amazona w Niemchech, we FRA3 w Bad Hersfeld (pod Frankfurtem). Na demonstrację przyjechało kilkanaście autokarów z pracownikami pozostałych centrów Amazon. Dołączyli również pracownicy niemieckiej poczty, którzy również aktualnie strajkują we własnej sprawie.

Czytaj dalej...

Europejskie spotkanie związkowców z Amazona


4 i 5 czerwca 2015 r. odbyło się w Gdańsku spotkanie sieci Uni Global, na które zostali zaproszeni przedstawiciele OZZ Inicjatywa Pracownicza. Spotkanie dotyczyło współpracy między związkami zawodowymi w międzynarodowej sieci centrów dystrybucyjnych firmy Amazon. Uczestniczyli w nim głównie związkowcy z Verdi (Niemcy), GMB (Anglia), NSZZ Solidarność. Inicjatywa Pracownicza miała status obserwatora.

Czytaj dalej...

Amazon w świątecznym szczycie - problemy i wyzwania

Amazon w Sadach pod Poznaniem ruszył we wrześniu 2014 r. Kilka tygodni później otwarto dwa magazyny pod Wrocławiem. Poznańskie centrum to jeden z największych oddziałów tej zajmującej się internetową sprzedażą korporacji na świecie. Każdej doby dziesiątki tirów dostarcza i odbiera produkty pochodzące głównie z Niemiec, które po przepakowaniu wracają z powrotem do klientów Amazona z tego kraju. Poniższy artykuł opisuje warunki pracy i organizowanie się załogi w najgorętszym dla firmy przedświątecznym okresie. Pracownicy wiedzą, że wtedy firma najbardziej ich potrzebuje, więc działania na rzecz poprawy warunków pracy nabierają w tym czasie szczególnego znaczenia – warto o tym pamiętać przygotowując się do okresu świątecznego w 2015 r.

Czytaj dalej...

400 Amazon-Arbeiter unterschreiben Petition

Die Normen steigen, die Löhne stagnieren! Ändern wir das!

400 Amazon-Arbeiter unterschreiben Petition

Am 15. Mai übergab die bei Amazon tätige Gewerkschaft Inicjatywa Pracownicza dem Generaldirektor des Betriebs in Sady eine Petition gegen die übermäßige Steigerung der Produktivitätsnormen. Initiatorinnen der Aktion waren Arbeiterinnen aus der Versandabteilung, danach wurde sie von der Inicjatywa Pracownicza unterstützt. Die Petition wurde von 402 Personen unterschrieben, obwohl sie nur eine einzige Woche in der Nachtschicht herumging. Die große Zahl von Unterschriften und die schnelle Mobilisierung zeigen, dass die Arbeiter immer unzufriedener mit den steigenden Normen und den stagnierenden Löhnen ist (u.a. gibt es keine Lohnerhöhungen nach dem Ende der Probezeit und der Übernahme in unbefristete Verträge).

Czytaj dalej...

400 pracowników Amazona podpisuje petycję

Normy rosną, płace stoją! Zmieńmy to!

400 pracowników Amazona podpisuje petycję

15 maja związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza działający w Amazonie przekazał Dyrektorowi Generalnemu zakładu w Sadach petycję przeciwko nadmiernemu wzrostowi norm wydajnościowych. Petycję zainicjowały pracownice działu wysyłki, po czym wsparła ją Inicjatywa Pracownicza, zachęcając innych do podpisywania się. Podpisały ją 402 osoby, choć petycja krążyła tylko na obecnych zmianach nocnych, zaledwie w okresie jednego tygodnia. Tak duża ilość podpisów i szybka mobilizacja wskazuje na coraz większe niezadowolenie pracowników z rosnących norm oraz stojących w miejscu zarobków (m.in. nie wzrastają one po zakończeniu okresu próbnego i przejściu na umowy stałe).

Czytaj dalej...

Ukazał się "Głos Załogi Amazona"

Ukazał się "Głos Załogi Amazona" (1/2015), wydawany przez związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Niemal tysiąc egzemparzy zostało rozdane wczoraj pracownikom na międzyzmianie przed wejściem do zakładu w Sadach. Zapraszamy do lektury i dołączania do związku!

Czytaj dalej...

Ramię w ramię – Inicjatywa Pracownicza w Amazonie

Inicjatywa Pracownicza w Amazonie w Sadach k. Poznania przygotowała ulotkę, którą w najbliższych dniach rozdawać będzie niezrzeszonym jeszcze pracownikom i pracownicom poznańskiego magazynu. Czytamy w niej:

Ramię w ramię – Inicjatywa Pracownicza w Amazonie

Inicjatywa Pracownicza w Amazonie w Sadach k. Poznania:
- Od grudnia 2014 r. rozwijamy naszą komisję zakładową w poznańskim Amazonie, jest nas już ponad 80 osób
- Działamy razem jako pracownicy Amazona i agencji
- Nie ujawniamy pracodawcy członków związku
- Pozostajemy w kontakcie z Państwową Inspekcją Pracy
- Prowadzimy rozmowy z pracodawcą o problemach pracowników, m.in. chcemy zmian w regulaminach: uproszczeń pasków, jasnych zasad wynagradzania i premiowania
- Nie będziemy się bać, jeśli trzeba, sięgnąć po protesty
- Nie mamy etatowych działaczy, jesteśmy niezależni od pracodawcy, samodzielnie
zbieramy składki i wspólnie decydujemy o ich wydatkowaniu
- Chcemy zmian na korzyść pracowników

Czytaj dalej...

Głos Załogi Amazona nr 1/2015

"Głos załogi Amazona" - biuletyn informacyjny KMZ OZZ Inicjatywa Pracownicza w Amazon Fulfilment Poland Sp. z o.o.

- Jak nam się pracuje? - głosy z różnych działów
- O co chodzi z funduszem socjalnym?
- Co powinien pracodawca? Co może pracownik zrzeszony w związku?
- Do Pracowników Agencyjnych!
- Spotkania związku z pracodawcą
- Terminy
- Jak traktuje nas ochrona?
- Kontrole Inspekcji Pracy w Amazonie
- Walka pracowników Amazona w Niemczech
- Pracownicy organizują się we Francji
- Inicjatywa Pracownicza w Amazonie

Czytaj dalej...

Powołano związek zawodowy w poznańskim Amazonie

16 grudnia 2014 r. zawiązała się komisja zakładowa związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Amazonie w podpoznańskich Sadach. Jest to pierwszy związek zawodowy powołany przez pracowników i pracownice Amazona w Polsce.

Są wśród nas zarówno pracownicy działu wysyłki (outbound) jak i odbioru (inbound). Związek zrzesza równocześnie szeregowych pracowników jak i liderów najniższego szczebla. Wspólnie uważamy, że Amazon – wbrew temu jak pokazują to media – wcale nie jest obozem pracy. Podjęliśmy tu pracę i zależy nam na niej. Właśnie dlatego powołaliśmy związek zawodowy, gdyż chcemy współtworzyć zakład pracy, w którym głos pracowników będzie słyszalny.

Czytaj dalej...

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.