Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Cele i dążenia SAC

1. Centralna Organizacja Szwedzkich Pracowników - SAC jest syndykalistycznym* ruchem pracowniczym, który stawia sobie za zadanie realizację socjalizmu wolnościowego, w którym środki produkcji będą zarządzane i stanowić będą własność wszystkich pracowników. Naszym celem jest dążenie do społeczeństwa bezklasowego i z tego powodu również SAC zawiera w sobie profeministyczne i antyseksistowskie przesłanie.

2. Decydującym konfliktem w kapitalizmie jest to, że istnieją różnice pomiędzy pracownikami i pracodawcami, którzy generują bogactwo. Ten konflikt kończy się zawsze walką klas, ponieważ pracownicy nie mają nikogo do kogo by mogli się zwrócić.

3. Kapitalizm zużywa wszystkie środki aby zwiększać produktywność i zyski. Efektem rozwoju gospodarczego jest bezlitosna eksploatacja ludzi i otoczenia. Efektem tego jest to, że pracownicy są nadmiernie wykorzystywani, niezastąpione bogactwa naturalne są niszczone, środki produkcji są rujnowane, a za to ciągle powiększa się rozwarstwienie społeczeństwa.

4. Burżuazyjne pojecie demokracji ogranicza się do politycznej sfery. SAC stara się zastępować system parlamentarny, który jest wykorzystywany przez rozmaite partie polityczne demokracją bezpośrednią. Dotyczy to w równym stopniu spraw związanych z ekonomią, przemysłem i kulturą. Społeczność wolnościowa może być tworzona jedynie przez tych ludzi, którzy potrafią poszanować mniejszości. Demokratyczne prawa i swobody były już kiedyś osiągnięte dlatego uważamy, że należy ciągle bronić tego i starać się je rozwijać.

5. Tak jak w społeczeństwach opierających się o socjalizm wolnościowy, tak samo SAC jest budowany w oparciu o federalizm. Oznacza to, że wszystkie grupy mają prawo brać udział w procesie decydowania, jednak żadna grupa nie może działać w sprzeczności do wspólnych postanowień.

6. Większe grupy ludzi działają w oparciu o delegatów. W społeczeństwie socjalistycznym zadanie delegatów powinno polegać na reprezentowaniu danej społeczności. Delegaci posiadają mandat udzielony przez daną grupę i w każdym momencie mogą być go pozbawieni, więc nie może być mowy o tym, że powstaje jakaś elita i ktoś robi coś na własną rękę.

7. Syndykalistyczny związek nie musi działać w ściśle określonych ramach i jego działalność może być rozszerzona na wszystkie funkcje społeczne. Może to zastępować obecny system zarządzania z jego własną społeczną budową. W konsekwencji SAC działa na obydwu płaszczyznach opierając się i na związkach zawodowych i na różnego rodzaju strukturach społecznych. Rozrost tej struktury z coraz większą wiedzą o doświadczeniem wśród jej członków prowadzić będzie niechybnie do nowych żądań, a w konsekwencji do przejęcia środków produkcji.

8. Syndykalizm jest z natury ponadnarodowy i dąży do solidarności i współpracy wśród wszystkich pracowników na całym świecie. Jako cel stawia sobie stworzenie federacji niezależnych wspólnot, które będą zastępować obecne państwa.

9. Uważamy, że ludzie mogą osiągnąć pełny potencjał tylko poprzez własną pracę. W konsekwencji SAC dąży do tego, aby każdy miał prawo do strajku. Tylko w samorządach pracowniczych ludzie mają okazje kształtować swoje postępowanie.

10. Podstawową rolą walki klasy pracującej przeciwko eksploatacji i wyzyskowi jest solidarność, świadomość i organizacja. Dlatego SAC zrzesza wszystkich pracowników nie zważając na to, czy są to robotnicy czy też pracownicy umysłowi.

11. SAC rozpatruje użycie przemocy tylko wówczas gdy ktoś występuje przeciwko człowiekowi, jednak odrzuca społeczną i indywidualną przemoc. Zawsze może powstać taka sytuacja, w której pracownik jest zmuszony bronić wolności i praw, które otrzymał.

12. SAC uważa, że akcje bezpośrednie mogą być środkiem do zmiany społeczeństwa i warunków życia. Tylko poprzez działanie bezpośrednie możemy polegać na sobie i jest to elementem socjalizmu wolnościowego.

Przypisy
* W języku szwedzkim słowo "syndykalizm" jest synonimem terminu "rewolucyjny syndykalizm". Słowo syndykalizm powstało z francuskiego "syndicat" i oznacza związek zawodowy, w j. angielskim słowo "rewolucyjny" jest zastępowany przez przedrostek "anarcho".

Powrót na górę